Αρχική

Το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο είναι μια εμπορική σύμπραξη, βασισμένη στον διάλογο, τη διαφάνεια και τον σεβασμό, που επιδιώκει περισσότερη μεγαλύτερη ισότητα στο διεθνές εμπόριο. Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους εμπορικούς όρους και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων – ιδιαίτερα στο Νότο.

Οι Οργανώσεις Δίκαιου & Αλληλέγγυου Εμπορίου, υποστηριζόμενες από τους καταναλωτές, συμμετέχουν ενεργά στην υποστήριξη των παραγωγών, στην ευαισθητοποίηση και σε εκστρατείες για την αλλαγή των κανόνων και πρακτικών του συμβατικού διεθνούς εμπορίου.

(Σύμφωνα με τη Χάρτα του Διεθνούς Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου 2018)